STT                  
  
HỌ VÀ TÊN
 
         CHỨC VỤ
 
 1 Văn Ngọc Lãm                           Chủ tịch UBND thị xã
 2 Nguyễn Thị Mai Anh Phó Chủ tịch UBND thị xã
 3 Lê Phương Bắc Phó Chủ tịch UBND thị xã
 4 Lê Ngọc Vũ Trưởng phòng VH&TT, Ủy viên UBND
 5 Nguyễn Lam Giang Trưởng phòng GD-ĐT , Ủy viên UBND
 6 Lê Minh Châu Trưởng Phòng Kinh tế, Ủy viên UBND
 7 Nguyễn Minh Chiến Trưởng Công an Thị xã, Ủy viên UBND
 8 Hồ Minh Đạo Trưởng phòng LĐ,TB&XH, Ủy viên UBND
 9 Vũ Nguyễn Quỳnh Chi  Phó Trưởng Phòng Tư pháp, Ủy viên UBND
 10 Hoàng Thị Nhi Chánh Thanh tra, Ủy viên UBND
 11 Lê Anh Tài Trưởng phòng TN&MT, Ủy viên UBND
 12 Nguyễn Tăng Tâm Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên UBND
 13 Nguyễn Khắc Thanh  Trưởng phòng QLĐT, Ủy viên UBND
 14 Lê Hữu Văn Chỉ huy trưởng BCHQS Thị xã, Ủy viên UBND
 15 Lê Công Vinh Trưởng phòng TC-KH, Ủy viên UBND
 16

17
Nguyễn Xuân Tăng

Nguyễn Lương Thịnh
Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Ủy viên UBND

Trưởng phòng Y tế Thị xã, Ủy viên UBND
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ