Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


Ngày cập nhật: 03/08/2015 8:45:45 SA

I. Tên thủ tục: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

II- Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính -KH thị xã Quảng Trị

III- Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Quảng Trị.

          Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  vào buổi chiều thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.

          * Thành phần Hồ sơ :

          1. Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

    -  Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu số1)

    - Bản sao giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại dịên hộ gia đình đăng ký kinh doanh.

    - Trường hợp thuê địa điểm kinh doanh thì nộp thêm bản sao: Giấy thỏa thuận thuê, hoặc hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh.

    + Đối với những trường hợp kinh doanh tại chợ Quảng Trị thì phải có xác nhận của Ban Quản lý Chợ trong đơn đăng ký kinh doanh về mặt hàng hộ kinh doanh có phù hợp với quy hoạch của Chợ hay không.

    + Đối với trường hợp hộ kinh doanh buôn chuyến, lưu động trong địa bàn Thị xã thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký kinh doanh.

     - Đối với những ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề thì phải nộp thêm bản sao có công chứng chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

     - Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì nộp thêm các loại giấy tờ xác nhận của địa phương và các ban ngành liên quan đến ngành nghề kinh doanh.

     - Nếu cá nhân, hộ gia đình có hộ khẩu không thuộc thị xã Quảng Trị thì cần phải có giấy xác nhận chưa Đăng ký kinh doanh của Phòng Đăng ký kinh doanh tại địa phương nơi cư trú.

          2. Hồ sơ cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKKD hộ cá thể:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ cá thể (mẫu 2).

- Trường hợp chuyển sang kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề thì phải nộp thêm (bản sao có công chứng) chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

- Trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh (nếu thuê địa điểm kinh doanh) thì nộp bổ sung bản sao: Giấy thỏa thuận thuê hoặc hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh.

          3. Hồ sơ cấp thông báo thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD đối với hộ kinh doanh cá thể có thông báo chấm dứt họat động kinh doanh:

- Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ cá thể (mẫu 3)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính)

- Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .

       4- Đối với hợp tác xã:

     4.1.Hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

     - Đơn đăng ký kinh doanh lập (mẫu 4).

          - Điều lệ Hợp tác xã theo quy định tại nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của chính phủ v/v ban hành theo mẩu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.

          - Số lượng xã viên, danh sách BQT, BKS HTX (theo mẫu 5).

          - Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã.

          - Trường hợp hợp tác xã kinh doanh những ngành nghề có điều kiện: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Hợp tác xã bắt đầu kinh doanh những ngành, nghề có điều kiện mà theo quy định của pháp luật phải có giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định thì Hợp tác xã  phải nộp thêm bản sao hợp lệ giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định.

          4.2. Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã:

          - Thông báo của Hợp tác xã về việc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện thuộc Hợp tác xã (theo mẫu  HTXTB-1 căn cứ Thông tư 05/2005/TT-BKH       ngày 5/12/2005 của Bộ Kế hoạch và đầu tư).

          - Bản sao Hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị về việc mở Chi nhánh, Văn phòng  đại diện, cử người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện và  biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở Chi nhánh, Văn phòng đại diện Hợp tác xã.

          - Trường hợp Hợp tác xã lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại quận, huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi Hợp tác xã đặt trụ sở chính thì trong thời      gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký họat động kinh doanh tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.

          - Trường hợp Hợp tác xã lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại nước ngòai thì trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày chính thức mở Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại nước ngòai, Hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.

          4.3. Hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của HTX:

          - Thông báo của Hợp tác xã về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh (mẫu 6).

          - Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;

          - Đối với thay đổi, bổ sung ngành nghề phải có vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh số vốn pháp định của Hợp tác xã;

          - Đối với thay đổi, bổ sung ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề  thì phải có thêm bản sao chứng chỉ  hành nghề hợp pháp ;

4.4. Hồ sơ đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã:

          - Thông báo của hợp tác xã về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh (mẫu 6)       - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã.

4.5 Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã:

          - Thông báo của hợp tác xã về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (mẫu 6)

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã.

          4.6. Hồ sơ đăng ký thay đổi tên của hợp tác xã:

          - Thông báo của Hợp tác xã về việc thay đổi tên (Mẫu 6)

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi tên của Hợp tác xã.

4.7. Hồ sơ đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm sóat của hợp tác xã:

          - Thông báo của Hợp tác xã về việc thay đổi số lượng xã viên

     - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, Biên bản hoặc Nghị quyết của đại hội xã viên về việc khai trừ xã viên, kết nạp xã viên mới, xã viên ra khỏi Hợp tác xã làm thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã;

          - Trường hợp  thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã (theo biểu HTX-MĐ)

          - Thông báo của Hợp tác xã về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát Hợp tác xã;

          -  Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

     - Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm sóat Hợp tác xã;

     - Trường hợp  người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã, thành viên Ban quản trị Hợp tác xã được thay đổi là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với Hợp tác xã kinh doanh nghành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người thay thế.

4.8. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ của hợp tác xã:

          - Thông báo bằng văn bản theo biểu (mẫu 6)

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi vốn điều lệ của Hợp tác xã;

4.9. Hồ sơ đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi:

          - Thông báo bằng văn bản theo biểu (mẫu 6)

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc sửa đổi điều lệ của Hợp tác xã và điều lệ đã được sửa đổi;

          4.10. Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi chia hợp tác xã:

          - Thông báo về việc chia hợp tác xã (mẫu 6)

          - Hồ sơ đăng ký kinh doanh Hợp tác xã khi chia theo quy định tại thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã;

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia Hợp tác xã ;

          - Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với Hợp tác xã;

          - Trường hợp hợp tác xã có Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi chia, phải nộp thêm thông báo về việc tiếp tục hoặc chấm dứt họat động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Doanh nghiệp.

          4.11. Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi tách hợp tác xã:

          - Hồ sơ đăng ký kinh doanh Hợp tác xã khi tách theo quy định tại thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã;

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc tách Hợp tác xã ;

          - Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tách đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với Hợp tác xã;

          - Trường hợp Hợp tác xã có Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoặc Doanh nghiệp trực thuộc  khi tách, phải nộp thêm thông báo về việc tiếp tục hoặc chấm dứt họat động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Doanh nghiệp.

          4.12. Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi hợp nhất hợp tác xã:

          - Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi hợp nhất Hợp tác xã theo quy định tại thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã;

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc tách Hợp tác xã ;

          - Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc hợp nhất đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với Hợp tác xã;

          - Trường hợp Hợp tác xã có Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoặc Doanh nghiệp trực thuộc  khi tách, phải nộp thêm thông báo về việc tiếp tục hoặc chấm dứt họat động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Doanh nghiệp.

          4.13. Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi sát nhập hợp tác xã:

          -  Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi hợp nhất Hợp tác xã theo quy định tại thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã;

          -  Biên bản sát nhập;

          -  Điều lệ  Hợp tác xã.

          4.14. Hồ sơ thông báo tạm ngừng họat động của hợp tác xã:

          - Thông báo về việc tạm ngừng họat động của Hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản;

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Nghị quyết của Đại hội xã viên, Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị  về việc tạm ngừng họat động của Hợp tác xã;

          4.15. Hồ sơ đăng ký giải thể tự nguyện của hợp tác xã:

          - Đơn đề nghị giải thể Hợp tác xã;

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          -Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc giải thể Hợp tác xã;

          Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Quảng Trị.

1. Đối với hộ kinh doanh cá thể:

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Đối với Hợp tác xã

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bộ phận đăng ký kinh doanh tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX.

3. Lệ phí:

- Việc đăng ký kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là có thu phí. Mức thu theo Quyết định: 24/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v sửa đổi ban hành một số loại phí và lệ phí. Trong đó:

+ Đăng ký kinh doanh: 18.000 đồng

+ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 12.000 đồng

+ Đăng ký thành lập HTX mới: 60.000 đồng

 

 

 

Mẫu số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                   Thị xã Quảng Trị, ngày     tháng    năm 201..

        

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị  xã Quảng Trị

 

Tôi là (ghi bằng chữ in hoa):…………………………… Giới tính:…………..

Sinh ngày:…/…./….. Dân tộc:………………………….Quốc tịch:…………...

Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………

Ngày cấp:…../…../…… Nơi cấp:………………………………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………...

Số giấy chứng thực cá nhân:……………………………………………………

Ngày cấp:…./…./....Ngày hết hạn:……../……/ … Nơi cấp:…………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………………………

Xã/phường/thị trấn:………………………………………………………

Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:…………………………………

Tỉnh/thành phố:……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………………………

Xã/phường/thị trấn:………………………………………………………

Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:…………………………………

Tỉnh/thành phố:……………………………………………………………

Điện thoại:……………………..…Fax:…………………………………………

Email:…………………………….Website:…………………………………….

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh(ghi bằng chữ in hoa):…………………………………...

2. Địa điểm kinh doanh:………………………………………………….……

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:……………………………………………….

Xã/phường/thị trấn:……………………………………………………………..

Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………………………………..

Tỉnh/thành phố:………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………..…Fax:…………………………………………

Email:…………………………….Website:…………………………………….

3. Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………...

4. Vốn kinh doanh:………………………………………………………………

Tổng số(bằng số; VNĐ):…………………………………………………………

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh(trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/ quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 

                                                                   ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

Các giấy tờ gửi kèm:                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

-………………….

-………………….

-………………….   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Mẫu 2)

TÊN HỘ KINH DOANH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: Phòng Tài chính - KH thị xã Quảng Trị

Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………

………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận ĐKKD số:…….Cấp ngày…/…/………………………………

Địa điểm kinh doanh:…………………………………………………………

Điện thoại:……………………………Fax:…………………………………….

Email:…………………………………Website:…………………………….

 

Đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD như sau:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nội dung thong báo này. (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

 

…,ngày …tháng …năm…

        ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

    (Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo thay đổi:

-………………..

-………………..

 

 

 

 

 

 

(Mẫu 3)

TÊN HỘ KINH DOANH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH

CỦA HỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: Phòng Tài chính - KH thị xã Quảng Trị

Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………….

Giấy chứng nhận ĐKKD số:……………….Cấp ngày…/…/……………………

Địa điểm kinh doanh:…………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………Fax:……………………………………..

Email:…………………………………Website:………………………………..

Ngành, nghề kinh doanh:………………………………………………………..

 

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

 

Thời gian tạm ngừng:…………………………………………………………

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:             ngày…..tháng…..năm…..

Thời điểm  kết thúc:                             ngày…..tháng…..năm…..

Lý do tạm ngừng:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nội dung thông báo này.

 

…,ngày …tháng …năm…

        ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

    (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Mẫu 4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

 

Kính gửi: Phòng Tài chính - KH thị xã Quảng Trị

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)…………………………….. Nam/Nữ................

Chức danh:..................................................................................................................

Sinh ngày:……/……./……… Dân tộc:……………………. Quốc tịch:.......................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.......................................................................

Ngày cấp: ……/……./……… Nơi cấp:............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................................

Điện thoại:……………………………………Fax:...................................................

Email:………………………………………..Website:...................................................

Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:.......................................................................

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:

1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)..................................

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:................................................................

Tên hợp tác xã viết tắt:..............................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Điện thoại:……………………………………Fax:....................................................

Email:………………………………………..Website:............................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:...............................................................................................

4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ)...........................................................................

- Tổng số vốn đã góp:................................................................................................

- Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ:...............................................

5. Tên, địa chỉ chi nhánh:..........................................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:...............................................................................

Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Kèm theo đơn:

- ………

…, ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 5

 

 

SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ,
BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

 

1. Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã:

 

 

 

Số lượng thành viên đối với LHHTX

Số lượng xã viên

 

 

Tổng số xã viên

Cá nhân

 

Đại diện hộ gia đình

 

Đại diện pháp nhân

 

Tổng số

 

Công dân

Cán bộ, công chức đương nhiệm

1=2+5+6

2=3+4

3

4

5

6

- Hợp tác xã *

 

 

 

 

 

 

 

- Liên hiệp hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

1. Tên hợp tác xã thành viên thứ nhất

 

 

 

 

 

 

 

2. Tên hợp tác xã thành viên thứ hai

.......

 

 

 

 

 

 

 

* Hợp tác xã............. là thành viên của liên hiệp hợp tác xã ................................

2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quả trị liên hiệp hợp tác xã; Ban kiểm soát:

 

........, ngày..... tháng..... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mẫu 6

 

TÊN HỢP TÁC XÃ

--------------

Số:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

Kính gửi:             - Phòng TC-KH thị xã Quảng Trị

                             -.............................................................................

   1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa).........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................

Do:................................................................................... Cấp ngày:...../...../....

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

Điện thoại:.................................................... Fax:............................................

Email:.................................................................. Website:..............................

Ngành, nghề kinh doanh:..................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)

...................................................................................Nam/Nữ.......................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:......................................................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....................................................................

Thông báo:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kèm theo thông báo:

..........................

......, ngày..... tháng....... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Họ và tên (ông/bà)

Ngày sinh

Nơi thường trú

Chức danh

Ban quản trị HTX/Hội đồng quản trị LHHTX

 

 

 

Ban kiểm soát

 

 

 

TÊN HỢP TÁC XÃ

----------------

Số:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

II- Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính -KH thị xã Quảng Trị

III- Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Quảng Trị.

          Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  vào buổi chiều thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.

          * Thành phần Hồ sơ :

          1. Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

    -  Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu số1)

    - Bản sao giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại dịên hộ gia đình đăng ký kinh doanh.

    - Trường hợp thuê địa điểm kinh doanh thì nộp thêm bản sao: Giấy thỏa thuận thuê, hoặc hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh.

    + Đối với những trường hợp kinh doanh tại chợ Quảng Trị thì phải có xác nhận của Ban Quản lý Chợ trong đơn đăng ký kinh doanh về mặt hàng hộ kinh doanh có phù hợp với quy hoạch của Chợ hay không.

    + Đối với trường hợp hộ kinh doanh buôn chuyến, lưu động trong địa bàn Thị xã thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký kinh doanh.

     - Đối với những ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề thì phải nộp thêm bản sao có công chứng chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

     - Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì nộp thêm các loại giấy tờ xác nhận của địa phương và các ban ngành liên quan đến ngành nghề kinh doanh.

     - Nếu cá nhân, hộ gia đình có hộ khẩu không thuộc thị xã Quảng Trị thì cần phải có giấy xác nhận chưa Đăng ký kinh doanh của Phòng Đăng ký kinh doanh tại địa phương nơi cư trú.

          2. Hồ sơ cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKKD hộ cá thể:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ cá thể (mẫu 2).

- Trường hợp chuyển sang kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề thì phải nộp thêm (bản sao có công chứng) chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

- Trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh (nếu thuê địa điểm kinh doanh) thì nộp bổ sung bản sao: Giấy thỏa thuận thuê hoặc hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh.

          3. Hồ sơ cấp thông báo thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD đối với hộ kinh doanh cá thể có thông báo chấm dứt họat động kinh doanh:

- Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ cá thể (mẫu 3)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính)

- Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .

       4- Đối với hợp tác xã:

     4.1.Hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

     - Đơn đăng ký kinh doanh lập (mẫu 4).

          - Điều lệ Hợp tác xã theo quy định tại nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của chính phủ v/v ban hành theo mẩu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.

          - Số lượng xã viên, danh sách BQT, BKS HTX (theo mẫu 5).

          - Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã.

          - Trường hợp hợp tác xã kinh doanh những ngành nghề có điều kiện: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Hợp tác xã bắt đầu kinh doanh những ngành, nghề có điều kiện mà theo quy định của pháp luật phải có giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định thì Hợp tác xã  phải nộp thêm bản sao hợp lệ giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định.

          4.2. Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã:

          - Thông báo của Hợp tác xã về việc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện thuộc Hợp tác xã (theo mẫu  HTXTB-1 căn cứ Thông tư 05/2005/TT-BKH       ngày 5/12/2005 của Bộ Kế hoạch và đầu tư).

          - Bản sao Hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị về việc mở Chi nhánh, Văn phòng  đại diện, cử người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện và  biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở Chi nhánh, Văn phòng đại diện Hợp tác xã.

          - Trường hợp Hợp tác xã lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại quận, huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi Hợp tác xã đặt trụ sở chính thì trong thời      gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký họat động kinh doanh tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.

          - Trường hợp Hợp tác xã lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại nước ngòai thì trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày chính thức mở Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại nước ngòai, Hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.

          4.3. Hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của HTX:

          - Thông báo của Hợp tác xã về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh (mẫu 6).

          - Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;

          - Đối với thay đổi, bổ sung ngành nghề phải có vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh số vốn pháp định của Hợp tác xã;

          - Đối với thay đổi, bổ sung ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề  thì phải có thêm bản sao chứng chỉ  hành nghề hợp pháp ;

4.4. Hồ sơ đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã:

          - Thông báo của hợp tác xã về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh (mẫu 6)       - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã.

4.5 Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã:

          - Thông báo của hợp tác xã về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (mẫu 6)

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã.

          4.6. Hồ sơ đăng ký thay đổi tên của hợp tác xã:

          - Thông báo của Hợp tác xã về việc thay đổi tên (Mẫu 6)

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi tên của Hợp tác xã.

4.7. Hồ sơ đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm sóat của hợp tác xã:

          - Thông báo của Hợp tác xã về việc thay đổi số lượng xã viên

     - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, Biên bản hoặc Nghị quyết của đại hội xã viên về việc khai trừ xã viên, kết nạp xã viên mới, xã viên ra khỏi Hợp tác xã làm thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã;

          - Trường hợp  thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã (theo biểu HTX-MĐ)

          - Thông báo của Hợp tác xã về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát Hợp tác xã;

          -  Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

     - Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm sóat Hợp tác xã;

     - Trường hợp  người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã, thành viên Ban quản trị Hợp tác xã được thay đổi là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với Hợp tác xã kinh doanh nghành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người thay thế.

4.8. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ của hợp tác xã:

          - Thông báo bằng văn bản theo biểu (mẫu 6)

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi vốn điều lệ của Hợp tác xã;

4.9. Hồ sơ đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi:

          - Thông báo bằng văn bản theo biểu (mẫu 6)

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc sửa đổi điều lệ của Hợp tác xã và điều lệ đã được sửa đổi;

          4.10. Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi chia hợp tác xã:

          - Thông báo về việc chia hợp tác xã (mẫu 6)

          - Hồ sơ đăng ký kinh doanh Hợp tác xã khi chia theo quy định tại thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã;

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia Hợp tác xã ;

          - Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với Hợp tác xã;

          - Trường hợp hợp tác xã có Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi chia, phải nộp thêm thông báo về việc tiếp tục hoặc chấm dứt họat động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Doanh nghiệp.

          4.11. Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi tách hợp tác xã:

          - Hồ sơ đăng ký kinh doanh Hợp tác xã khi tách theo quy định tại thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã;

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc tách Hợp tác xã ;

          - Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tách đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với Hợp tác xã;

          - Trường hợp Hợp tác xã có Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoặc Doanh nghiệp trực thuộc  khi tách, phải nộp thêm thông báo về việc tiếp tục hoặc chấm dứt họat động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Doanh nghiệp.

          4.12. Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi hợp nhất hợp tác xã:

          - Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi hợp nhất Hợp tác xã theo quy định tại thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã;

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc tách Hợp tác xã ;

          - Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc hợp nhất đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với Hợp tác xã;

          - Trường hợp Hợp tác xã có Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoặc Doanh nghiệp trực thuộc  khi tách, phải nộp thêm thông báo về việc tiếp tục hoặc chấm dứt họat động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Doanh nghiệp.

          4.13. Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi sát nhập hợp tác xã:

          -  Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi hợp nhất Hợp tác xã theo quy định tại thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã;

          -  Biên bản sát nhập;

          -  Điều lệ  Hợp tác xã.

          4.14. Hồ sơ thông báo tạm ngừng họat động của hợp tác xã:

          - Thông báo về việc tạm ngừng họat động của Hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản;

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Nghị quyết của Đại hội xã viên, Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị  về việc tạm ngừng họat động của Hợp tác xã;

          4.15. Hồ sơ đăng ký giải thể tự nguyện của hợp tác xã:

          - Đơn đề nghị giải thể Hợp tác xã;

          - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          -Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc giải thể Hợp tác xã;

          Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Quảng Trị.

1. Đối với hộ kinh doanh cá thể:

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Đối với Hợp tác xã

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bộ phận đăng ký kinh doanh tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX.

3. Lệ phí:

- Việc đăng ký kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là có thu phí. Mức thu theo Quyết định: 24/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v sửa đổi ban hành một số loại phí và lệ phí. Trong đó:

+ Đăng ký kinh doanh: 18.000 đồng

+ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 12.000 đồng

+ Đăng ký thành lập HTX mới: 60.000 đồng

 

 

 

Mẫu số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                   Thị xã Quảng Trị, ngày     tháng    năm 201..

        

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị  xã Quảng Trị

 

Tôi là (ghi bằng chữ in hoa):…………………………… Giới tính:…………..

Sinh ngày:…/…./….. Dân tộc:………………………….Quốc tịch:…………...

Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………

Ngày cấp:…../…../…… Nơi cấp:………………………………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………...

Số giấy chứng thực cá nhân:……………………………………………………

Ngày cấp:…./…./....Ngày hết hạn:……../……/ … Nơi cấp:…………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………………………

Xã/phường/thị trấn:………………………………………………………

Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:…………………………………

Tỉnh/thành phố:……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………………………

Xã/phường/thị trấn:………………………………………………………

Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:…………………………………

Tỉnh/thành phố:……………………………………………………………

Điện thoại:……………………..…Fax:…………………………………………

Email:…………………………….Website:…………………………………….

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh(ghi bằng chữ in hoa):…………………………………...

2. Địa điểm kinh doanh:………………………………………………….……

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:……………………………………………….

Xã/phường/thị trấn:……………………………………………………………..

Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………………………………..

Tỉnh/thành phố:………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………..…Fax:…………………………………………

Email:…………………………….Website:…………………………………….

3. Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………...

4. Vốn kinh doanh:………………………………………………………………

Tổng số(bằng số; VNĐ):…………………………………………………………

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh(trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/ quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 

                                                                   ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

Các giấy tờ gửi kèm:                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

-………………….

-………………….

-………………….   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Mẫu 2)

TÊN HỘ KINH DOANH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: Phòng Tài chính - KH thị xã Quảng Trị

Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………

………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận ĐKKD số:…….Cấp ngày…/…/………………………………

Địa điểm kinh doanh:…………………………………………………………

Điện thoại:……………………………Fax:…………………………………….

Email:…………………………………Website:…………………………….

 

Đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD như sau:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nội dung thong báo này. (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

 

…,ngày …tháng …năm…

        ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

    (Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo thay đổi:

-………………..

-………………..

 

 

 

 

 

 

(Mẫu 3)

TÊN HỘ KINH DOANH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH

CỦA HỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: Phòng Tài chính - KH thị xã Quảng Trị

Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………….

Giấy chứng nhận ĐKKD số:……………….Cấp ngày…/…/……………………

Địa điểm kinh doanh:…………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………Fax:……………………………………..

Email:…………………………………Website:………………………………..

Ngành, nghề kinh doanh:………………………………………………………..

 

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

 

Thời gian tạm ngừng:…………………………………………………………

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:             ngày…..tháng…..năm…..

Thời điểm  kết thúc:                             ngày…..tháng…..năm…..

Lý do tạm ngừng:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nội dung thông báo này.

 

…,ngày …tháng …năm…

        ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

    (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Mẫu 4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

 

Kính gửi: Phòng Tài chính - KH thị xã Quảng Trị

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)…………………………….. Nam/Nữ................

Chức danh:..................................................................................................................

Sinh ngày:……/……./……… Dân tộc:……………………. Quốc tịch:.......................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.......................................................................

Ngày cấp: ……/……./……… Nơi cấp:............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................................

Điện thoại:……………………………………Fax:...................................................

Email:………………………………………..Website:...................................................

Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:.......................................................................

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:

1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)..................................

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:................................................................

Tên hợp tác xã viết tắt:..............................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Điện thoại:……………………………………Fax:....................................................

Email:………………………………………..Website:............................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:...............................................................................................

4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ)...........................................................................

- Tổng số vốn đã góp:................................................................................................

- Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ:...............................................

5. Tên, địa chỉ chi nhánh:..........................................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:...............................................................................

Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Kèm theo đơn:

- ………

…, ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 5

 

TÊN HỢP TÁC XÃ

----------------

Số:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ,
BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

 

1. Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã:

 

 

 

Số lượng thành viên đối với LHHTX

Số lượng xã viên

 

 

Tổng số xã viên

Cá nhân

 

Đại diện hộ gia đình

 

Đại diện pháp nhân

 

Tổng số

 

Công dân

Cán bộ, công chức đương nhiệm

1=2+5+6

2=3+4

3

4

5

6

- Hợp tác xã *

 

 

 

 

 

 

 

- Liên hiệp hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

1. Tên hợp tác xã thành viên thứ nhất

 

 

 

 

 

 

 

2. Tên hợp tác xã thành viên thứ hai

.......

 

 

 

 

 

 

 

* Hợp tác xã............. là thành viên của liên hiệp hợp tác xã ................................

2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quả trị liên hiệp hợp tác xã; Ban kiểm soát:

Họ và tên (ông/bà)

Ngày sinh

Nơi thường trú

Chức danh

Ban quản trị HTX/Hội đồng quản trị LHHTX

 

 

 

Ban kiểm soát

 

 

 

 

........, ngày..... tháng..... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mẫu 6

 

TÊN HỢP TÁC XÃ

--------------

Số:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

Kính gửi:             - Phòng TC-KH thị xã Quảng Trị

                             -.............................................................................

   1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa).........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................

Do:................................................................................... Cấp ngày:...../...../....

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

Điện thoại:.................................................... Fax:............................................

Email:.................................................................. Website:..............................

Ngành, nghề kinh doanh:..................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)

...................................................................................Nam/Nữ.......................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:......................................................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....................................................................

Thông báo:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 

Kèm theo thông báo:

..........................

......, ngày..... tháng....... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ