Thủ tục thẩm định, phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường


Ngày cập nhật: 03/08/2015 9:33:06 SA

I. Tên thủ tục: Thủ tục thẩm định, phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường

II- Cơ quan thực hiện: Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Quảng Trị

III- Trình tự thực hiện:

          Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ tại Phòng Tài nguyên - Môi trường

          - Thành phần Hồ sơ:

1) Hồ sơ đăng ký CKBVMT gồm:

a) Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường gồm:

Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 5.1 và 5.2;

Một (01) dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của chủ dự án.

b) Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường gồm:

Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.3;

Một (01) bản đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được chứng thực bởi chữ ký của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT, ngoài các văn bản quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này, hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường phải kèm theo một (01) bản sao văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động.

- Đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 45 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT, ngoài các văn bản quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này, hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường phải kèm theo một (01) bản sao văn bản chứng minh việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh trước đó.

          2) Hồ sơ xác nhận ĐABVMT đơn giản đối với các dự án tương đương với dự án phải lập CKBVMT gồm

Một (01) văn bản của chủ cơ sở (theo mẫu quy định tại Phụ lục 20 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT).

          Năm (05) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản (theo mẫu quy định tại Phụ lục 19a, 19b ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT) được đóng quyển, có bìa và trang phụ bìa (theo mẫu quy định tại Phụ lục 21 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT); trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo yêu cầu.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

            Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Tài nguyên - Môi trường tiến hành các bước thẩm định theo quy định và soạn thảo Thông báo chấp thuận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Giấy xác nhận Đăng ký bảo vệ môi trường đơn giản trình UBND thị xã ký duyệt.

          Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận Thông báo chấp thuận đăng ký bản CKBVMT hoặc Giấy xác nhận ĐABVMTĐG tại phòng TN-MT .

          Toàn bộ quy trình thẩm định, phê duyệt CKBVMT, ĐABVMT thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy