Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019 Một số chinh sách mới được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực từ tháng 5/2019.

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Mục tiêu của việc triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Tại Điều 2 Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 619/QĐ-TTg) đề ra các mục tiêu thực hiện nhiệm vụ này như sau:

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT QUỐC PHÒNG

Luật Quốc phòng được Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/6/2018; Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 22/6/2018 (Lệnh số 01/2018/L-CTN). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày  01 tháng 01 năm 2019.

LUẬT QUỐC PHÒNG

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Công khai về thực hành tiết kiệm chống lãng phí Theo Điều 5, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định về công khai về thực hành tiết kiệm chống lãng phí như sau: 1. Công khai các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên là biện pháp để bảo đảm thực hành tiết kiệm, ngăn chặn, phòng ngừa lãng phí.

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Triển khai triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Triển khai triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp

 THÔNG TƯ Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

Nghị định 24/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

Nghị định 24/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
Tin đã đưa
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (2/4/2019)
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT LÂM NGHIỆP NĂM 2017 (2/4/2019)
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH  TỪ NGÀY 01/03/2019 (12/3/2019)
Luật trợ giúp pháp lý (28/2/2019)
Luật trẻ em (28/2/2019)
Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 2 năm 2019 (28/2/2019)
Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 1 năm 2019 (28/2/2019)
Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 1 năm 2019 (28/2/2019)
Đề cương giới thiệu Luật thống kê (21/1/2019)
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU (18/12/2018)
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2015 (18/12/2018)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT THÁNG 12/2018 QUY ĐỊNH CÁC MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (11/12/2018)
Tài liệu giới thiệu Luật thủy lợi (15/11/2018)
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (15/11/2018)
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch (12/11/2018)
Trang:
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy