TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ THÁNG 8 NĂM 2019

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THỦY SẢN

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU, PHỔ BIẾN LUẬT THUỶ SẢN NĂM 2017

Ngày 21/11/2017, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản năm 2017.

LUẬT THỦY SẢN NĂM 2017

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

LUẬT TỐ CÁO

CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO THEO LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Luật Tố cáo năm 2018 (Luật) đã được chính thức thông qua với 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý, trong đó có những quy định quan trọng về bảo vệ người tố cáo.

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ THÁNG 7 NĂM 2019

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2019/NĐ-CP NGÀY 19/02/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG  CHỐNG MA TÚY

Tin đã đưa
LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 23/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ (27/6/2019)
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM NĂM 2018 (27/6/2019)
Luật Cảnh sát biển Việt Nam (27/6/2019)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019 (22/5/2019)
TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (22/5/2019)
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT QUỐC PHÒNG (9/5/2019)
LUẬT QUỐC PHÒNG (9/5/2019)
TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ (3/5/2019)
TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (2/5/2019)
Triển khai triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp (23/4/2019)
 THÔNG TƯ Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (23/4/2019)
Nghị định 24/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi (2/4/2019)
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (2/4/2019)
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT LÂM NGHIỆP NĂM 2017 (2/4/2019)
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH  TỪ NGÀY 01/03/2019 (12/3/2019)
Trang:
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ