Triển khai triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Triển khai triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp

 THÔNG TƯ Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

Nghị định 24/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

Nghị định 24/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017 (thay thế cho Luật TNBTCNN năm 2009); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 03/7/2017; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018;

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT LÂM NGHIỆP NĂM 2017

Ngày 15/11/2017, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV đã thông qua Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp năm 2017.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH  TỪ NGÀY 01/03/2019

Luật trợ giúp pháp lý

Luật trợ giúp pháp lý

Luật trẻ em

Luật trẻ em

Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 2 năm 2019

Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 2 năm 2019
Tin đã đưa
Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 1 năm 2019 (28/2/2019)
Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 1 năm 2019 (28/2/2019)
Đề cương giới thiệu Luật thống kê (21/1/2019)
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU (18/12/2018)
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2015 (18/12/2018)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT THÁNG 12/2018 QUY ĐỊNH CÁC MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (11/12/2018)
Tài liệu giới thiệu Luật thủy lợi (15/11/2018)
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (15/11/2018)
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch (12/11/2018)
Nội dung tuyên truyền Luật đường Sắt (31/10/2018)
LUẬT AN NINH MẠNG (9/10/2018)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG (9/10/2018)
UBND Phường 2, thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn. (27/8/2018)
TÀI LIỆU PHỐ BIẾN LUẬT THÁNG 8 NĂM 2018 (21/8/2018)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2018 (10/7/2018)
Trang:
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ