TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ KỲ 2 THÁNG 5 NĂM 2018 MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/4/2018


Ngày cập nhật: 16/05/2018 2:15:23 CH


1. Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2018/NĐ-CP
quy định về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt
Nam
Tàu thuyền vận chuyển hàng hóa, hành khách và hành lý hoặc tàu quân sự và
các loại tàu thuyền khác không vì mục đích thương mại đi qua lãnh hải và nội thủy,
để vào cảng biển Việt Nam phải hành trình đúng tuyến luồng và thực hiện thủ tục tàu
thuyền theo quy định. Bên cạnh đó, tàu thuyền đi qua lãnh hải và nội thủy Việt Nam
nhưng không đến cảng biển Việt Nam thì thuyền trưởng của tàu thuyền đó phải thông
báo ngay cho cảng vụ hàng hải khu vực biết về lý do, mục đích tàu thuyền vào nội
thủy Việt Nam trong các trường hợp sau đây: Cấp cứu thuyền viên, hành khách trên
tàu; tránh, trú bão; thực hiện hoạt động tìm kiếm, cứu nạn...
Nghị định cũng quy định về cơ chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản
lý nhà nước chuyên ngành trong lãnh hải Việt Nam như: nguyên tắc và trách nhiệm
phối hợp hoạt động quản lý; nội dung phối hợp hoạt động quản lý tuyến hàng hải và
phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam; thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên
ngành trên tuyến hàng hải và luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam; trách nhiệm
của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với hoạt động của các cơ quan
quản lý nhà nước chuyên ngành trên tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong
lãnh hải Việt Nam
Nghị định số 16/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2018.
2. Ngày 23/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2018/NĐ-CP
quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực
lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ.
Theo đó, hàng đặc biệt khi vận chuyển phải được đóng gói, niêm phong, đặt
trong các container hoặc thùng chứa hàng, khóa, kẹp chì và bảo quản an toàn. Đối với
mỗi chuyến vận chuyển hàng đặc biệt trên đường bộ, phải có 02 xe hộ tống bảo vệ.
Đồng thời, bảo đảm ít nhất 02 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát thường xuyên làm nhiệm vụ
trên mỗi xe chở hàng, xe hộ tống, toa xe đường sắt hoặc trên mỗi phương tiện vận tải
đường thủy nội địa, đường hàng không.
Hàng đặc biệt do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ
vận chuyển gồm: Tiền mặt, giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, Kho

bạc Nhà nước; Tài sản quý trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;
Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước.
Nghị định số 21/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/04/2018.
3. Ngày 23 tháng 02 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số
22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu
trí tuệ và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền tác giả và quyền liên quan.
Theo đó, từ ngày 10/4 các tổ chức, cá nhân nào sử dụng bản ghi âm, ghi hình
theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 33 Luật Sở hữu trí tuệ đều phải trả tiền nhuận bút,
thù lao, quyền lợi vật chất cho chủ sở hữu quyền tác giả. Các tổ chức đại diện tập thể
quyền tác giả tự thỏa thuận về việc thu tiền nhuận bút và tỷ lệ phân chia tiền nhuận
bút theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình,
chương trình phát sóng có liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều tổ chức đại diện
tập thể được ủy quyền đại diện cho một quyền, nhóm quyền cụ thể, các tổ chức có thể
thỏa thuận để một tổ chức thay mặt đàm phán cấp phép sử dụng, thu và phân chia tiền
theo điều lệ và văn bản ủy quyền. Đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác
giả bao gồm: Tin tức thời sự thuần túy và các văn bản hành chính. Trong đó, tin tức
thời sự là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, chỉ mang tính chất đưa tin, không có
tính sáng tạo; văn bản hành chính bao gồm các văn bản của cơ quan Nhà nước, tổ
chức chính trị, tổ chức xã hội… và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân .
Nghị định quy định các tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan
bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật về doanh nghiệp;
Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo pháp luật về hợp
tác xã; đơn vị sự nghiệp; các tổ chức hành nghề luật sư được thành lập và hoạt động
theo pháp luật về luật sư, trừ: Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;
Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài; Công ty luật
trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh giữa tổ chức hành nghề luật sư Việt
Nam và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.
Nghị định số 22/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2018.
4. Ngày 23 tháng 02 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
Theo đó, đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có
nguy hiểm về cháy, nổ gồm: nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công
trình; máy móc, thiết bị; các loại hàng hoá, vật tư bao gồm cả nguyên vật liệu, bán
thành phẩm, thành phẩm. Có 18 nhóm cơ sở nằm trong danh sách có nguy hiểm về
cháy nổ như trường học, bệnh viện, khu chung cư, sân vận động, cơ quan bộ, ban,
ngành.... Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá
thị trường của các tài sản trên tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Doanh
nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong các trường

hợp: Cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC; cơ sở không có biên bản kiểm tra an
toàn về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC hoặc biên bản kiểm tra đã quá một năm
tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; cơ sở đang bị
tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC
Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo
hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng thì mức phí bảo hiểm được
xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân với tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại Nghị
định. Trên cơ sở mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có
thể thỏa thuận tăng mức phí bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có nguy hiểm về
cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở và theo quy định pháp luật. 
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy
định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau: Số tiền bồi thường
bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó đã
được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, trừ đi
mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này. Giảm trừ tối
đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ
không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về
phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng
thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi
thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận
bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.
Nghị định số 23/2013/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2018.
5. Ngày 27 tháng 2 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số
24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động,
giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.
Đối tượng áp dụng của Nghị định là người lao động, người học nghề, tập nghề
để làm việc cho người sử dụng lao động, người thử việc, người học trong cơ sở giáo
dục nghề nghiệp hoặc trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, người hưởng
chính sách bảo hiểm thất nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng; người sử dụng lao động; cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động
giáo dục nghề nghiệp; doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Nhà nước đưa người lao
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức dịch vụ việc làm; tổ
chức có liên quan đến hoạt động tạo việc làm cho người lao động; tổ chức đánh giá,
cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và những cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên
quan đến các nội dung khiếu nại, tố cáo nói trên.
Ngoài khiếu nại, tố cáo, người lao động có quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng
dân sự trong 3 trường hợp sau: Có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử

dụng lao động; doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là trái
pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình; không đồng ý
với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; đã hết thời hạn quy định mà khiếu nại lần
đầu không được giải quyết. Ngoài ra, người lao động còn có quyền khởi kiện theo thủ
tục tố tụng hành chính trong 2 trường hợp: Không đồng ý với quyết định giải quyết
khiếu nại lần hai hoặc đã hết thời hạn mà khiếu nại lần hai không được giải quyết.
Nghị định số 24/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2018.
6. Ngày 01/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP
sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ
Internet và thông tin trên mạng.
Theo đó, trang thông tin điện tử tổng hợp phải có quy trình để xác định phạm
vi nguồn thông tin, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải; có cơ chế kiểm soát
nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin
nguồn; có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau 03
giờ, từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu.  
Đối với mạng xã hội, phải bảo đảm người sử dụng đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ
bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của
mạng xã hội. Tương tự như trang thông tin điện tử, mạng xã hội cũng phải có cơ chế
loại bỏ nội dung vi phạm chậm nhất sau 03 giờ, từ khi phát hiện hoặc có yêu cầu.
Nghị định số 27/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2018 .
7. Ngày 01 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông
tư số 07/2018/TT- BGDĐT sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế
tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo
viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/ TT- BGDĐT ngày 25
tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Theo đó, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là
1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với
tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang
điểm 10. Theo quy định hiện hành, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu
vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).
Thông tư đã bổ sung thêm đối tượng được xét tuyển thẳng vào các trường đại
học. Theo đó, người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu
vực Asean và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt
nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT
theo quy định của pháp luật thì được tuyển thẳng vào trường để học ngành, nghề phù
hợp với nghề đã đạt giải. Nếu các thí sinh này không dùng quyền xét tuyển thẳng thì
được hiệu trưởng xem xét, quyết định ưu tiên xét tuyển vào trường để học ngành,
nghề phù hợp với nghề đã đạt giải theo quy định của từng trường. Đối với trình độ

cao đẳng, trình độ trung cấp xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12
xếp loại khá trở lên. Riêng các ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, giáo dục
thể chất (ngành cao đẳng), sư phạm thể dục thể thao (ngành trung cấp) xét tuyển học
sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.
Thông tư số 07/2018/TT- BGDĐT có hiệu lực thi hành từ 16/4/2018.
10. Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số
02/2018/TT-BXD quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công
trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.
Theo đó, chủ dự án trong thi công xây dựng công trình có trách nhiệm lập kế
hoạch quản lý, bảo vệ môi trường; bố trí nhân sự phụ trách về môi trường; trên cơ sở
các biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, chủ dự án có trách nhiệm bố trí
đầy đủ kinh phí để thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình
thi công; tổ chức kiểm tra, giám sát các nhà thầu tuân thủ các quy định về bảo vệ môi
trường trong thi công công trình; đình chỉ thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục để
đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường khi phát hiện nhà thầu vi phạm nghiêm trọng
các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình hoặc có nguy
cơ xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng; phối hợp với nhà thầu thi công xử lý, khắc
phục khi xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường; kịp thời báo cáo, phối hợp với cơ quan có
thẩm quyền để giải quyết ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và các vấn đề phát
sinh.
Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm thực hiện kế hoạch quản lý và bảo
vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công gói
thầu; bố trí nhân sự phụ trách về môi trường; xây dựng và thực hiện nội quy, quy định
về bảo vệ môi trường trong thi công; tổ chức lập, trình chủ dự án chấp thuận các giải
pháp kỹ thuật, biện pháp bảo vệ môi trường trong thi công; tổ chức tập huấn, phổ biến
hướng dẫn các nội quy, quy trình, biện pháp bảo vệ môi trường cho cán bộ, công
nhân, người lao động và các đối tượng có liên quan trên công trường; dừng thi công
xây dựng công trình khi phát hiện nguy cơ xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm
trọng và có biện pháp khắc phục để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi
trường trước khi tiếp tục thi công và thực hiện các nội dung khác theo quy định của
pháp luật về bảo vệ môi trường.
Thông tư số 02/2018/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2018.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ