Tiếp tục triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008


Ngày cập nhật: 29/10/2014 7:47:44 SA

       Thực hiện Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành kế hoạch mở rộng triển khai áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2013 đáp ứng yêu cầu của Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, UBND thị xã Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng và hoàn thành 51 quy trình, thuộc 20 lĩnh vực hoạt động, 117 thủ tục hành chính liên quan đến tất cả các lĩnh vực trên địa bàn.

Sau khi các quy trình được ban hành, các cơ quan đơn vị đã tổ chức áp dựng các quy trình vào từng lĩnh vực hoạt động phù hợp với Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 của UBND thị xã, góp phần nâng cao hiệu quả đối với các hoạt động của UBND thị xã Quảng Trị; bên cạnh đó đã chỉ đạo các cơ quan không ngừng duy trì, cải tiến để Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 ngày càng hoàn thiện; thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống Quản lý chất lượng để bổ sung, sửa đổi các quy trình cho phù hợp. Hàng năm, tổ chức rà soát lại Mục tiêu chất lượng trong năm vừa qua để xây dựng Mục tiêu chất lượng năm tới cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để triển khai có hiệu quả hơn.

Có thể nói, Hệ thống tài liệu đã ban hành hiện nay của UBND thị xã cơ bản phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 và Danh mục Thủ tục hành chính hiện hành của UBND tỉnh đã ban hành. Trong thời gian tới, UBND thị xã sẽ công khai các thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử thị xã Quảng Trị.

DT

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ