Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn mới


Ngày cập nhật: 28/01/2013 1:37:18 CH

 

 

(QT) - Tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng nhằm tăng năng lực quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý công việc, góp phần quan trọng trong cải cách nền hành chính quốc gia, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã góp phần đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng hiện đại, thiết thực phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là trong việc đơn giản hóa và công khai hóa các thủ tục hành chính. 

Để việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước đem lại hiệu quả, cần gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với chương trình cải cách hành chính và xây dựng một nền hành chính điện tử hiện đại; hoàn thiện các hệ thống thông tin tạo môi trường làm việc điện tử diện rộng, ổn định, nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc; giảm thời gian, chi phí hoạt động, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Trong những năm qua, việc phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả thiết thực, đóng góp không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc thực hiện các chương trình, dự án về CNTT trong các hoạt động của bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể và ứng dụng trên mọi lĩnh vực của đời sống ngày càng rộng rãi, nhất là trong công tác cải cách hành chính. Đã có 100% văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước được cập nhật, các dịch vụ công được công khai đầy đủ lên trang thông tin điện tử của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân biết và giao dịch, giảm được nhiều về thời gian và chi phí. 

Đến nay, có trên 90% cán bộ, công nhân viên được phổ cập tin học để thực hiện nhiệm vụ trên mạng nội bộ của cơ quan và trên internet; nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã có cán bộ chuyên trách về CNTT, từng bước đưa CNTT trở thành công cụ đắc lực, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và ứng dụng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Nhiều đơn vị trong tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động hành chính cũng như kiểm soát thủ tục hành chính có hiệu quả như Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, thành phố Đông Hà và các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng... 

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng CNTT mà tỉnh Quảng Trị được xếp vào tốp là 1 trong 28 tỉnh, thành phố của cả nước hoàn thành sớm giai đoạn 1 của Đề án 30 về đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu phấn đấu của tỉnh là đến năm 2015, trên 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên mạng điện tử; 100% cơ quan hành chính từ cấp huyện trở lên có cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định… 

Tuy đã đạt được những kết quả tích cực nhưng hiện nay việc phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, như việc triển khai các phần mềm dùng chung chưa đồng bộ, hiệu quả thấp; cơ sở dữ liệu còn phân tán, dịch vụ công trực tuyến cao và ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp chưa phát triển. Cơ sở hạ tầng CNTT trong hệ thống cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể chưa đồng bộ, trang thiết bị cũ và lạc hậu. Năng lực ứng dụng CNTT trong cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn chưa đồng đều; còn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao về CNTT. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo các đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vai trò ứng dụng CNTT vào quản lý, điều hành, chưa quan tâm chỉ đạo, gương mẫu đi đầu trong ứng dụng CNTT, ảnh hưởng đến quá trình tin học hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong từng đơn vị nói riêng và toàn tỉnh nói chung. 

Để tiếp tục phát triển và ứng dụng CNTT trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm thực hiện tốt chủ trương về xây dựng Chính phủ điện tử của Trung ương, Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 4/1/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn mới, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, các sở, ban, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đi đầu ứng dụng CNTT để đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và công tác. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng từ cấp tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước gắn với cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp; sử dụng có hiệu quả hạ tầng CNTT đã được đầu tư, triển khai có hiệu quả các cơ sở dữ liệu, các phần mềm dùng chung. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về CNTT, tập trung chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả cao nhất, đồng thời đảm bảo an toàn và an ninh thông tin. Một vấn đề quan trọng nữa là cần tăng cường phổ biến, triển khai Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về ứng dụng và phát triển CNTT của nhà nước trên địa bàn tỉnh; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia về CNTT, từng bước phát triển công nghiệp CNTT trên địa bàn… 

Đảng và Nhà nước ta đã xác định phát triển và ứng dụng CNTT là một nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước đi trước. Trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh đều phải ứng dụng CNTT để tăng tốc phát triển. Để việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước đem lại hiệu quả, cần gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với chương trình cải cách hành chính và xây dựng một nền hành chính điện tử hiện đại; hoàn thiện các hệ thống thông tin tạo môi trường làm việc điện tử diện rộng, ổn định, nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc; giảm thời gian, chi phí hoạt động, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. 

                                                        PHƯƠNG MINH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ