Ban hành Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức


Ngày cập nhật: 03/05/2013 7:49:48 SA 

(Web Quảng Trị) – Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Theo đó, Nghị định này là quy định về căn cứ, nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; thẩm quyền, quyết định, phê duyệt, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Nghị định được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập; HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, các Ban của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;  các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, của Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội được pháp luật quy định có công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý; các cơ quan, tổ chức được áp dụng quy định của Nghị định trong việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức: Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;  các cơ quan của tổ chức chính trị xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cấu trúc của mỗi vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm bản mô tả công việc và khung năng lực phù hợp để hoàn thành công việc.

Vị trí việc làm được phân làm 3 loại: Vị trí việc làm do một người đảm nhận; vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận; vị trí việc làm kiêm nhiệm.

Bên cạnh quy định vị trí việc làm, Nghị định cũng quy định cụ thể về cơ cấu ngạch công chức. Theo đó, cơ cấu ngạch công chức của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị là tỷ lệ % công chức giữ các ngạch phù hợp với Danh mục vị trí việc làm và biên chế công chức tương ứng.

Căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức dựa vào Danh mục vị trí việc làm; tiêu chuẩn và chức danh ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ 10/6/2013.

Theo Nguyễn Tiến Nhất (http:\\www.quangtri.gov.vn) 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ