Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND thị xã Quảng Trị

Nghị quyết Miễn nhiệm ủy viên UBND Thị xã Quảng Trị khóa VI

Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018

Nghị quyết ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội thị xã Quảng Trị năm 2018

Nghị quyết ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Thị xã Quảng Trị đến năm 2020 định hướng đến năm 2025

Tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND lần thứ 6, khóa VI

Thông báo dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 6 của HĐND Thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết của HĐND Thị xã Quảng Trị Khóa VI kỳ họp thứ 5

Tin đã đưa
Thông báo thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 5 của HĐND Thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (9/6/2017)
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân thị xã Quảng Trị khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 (14/12/2016)
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND Thị xã khóa VI (4/12/2016)
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (4/12/2016)
Thông báo, nội dung và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND khóa VI (21/11/2016)
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 3, HĐND khóa VI (4/10/2016)
Thông báo về Kỳ hợp thứ 3, Kỳ hợp bất thường, HĐND thị xã khóa VI (8/9/2016)
Trang:
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ