Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 3, HĐND khóa VI


Ngày cập nhật: 04/10/2016 2:57:39 CH

1. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị Quyết về chương trình giám sát của HĐND thị xã Quảng Trị năm 2017

2. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án Điện chiếu sáng hẻm, kiệt giai đoạn 2016 - 2020

3. Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chết hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị khóa VI, năm 2016 - 2021

4. Đề án xã hội hóa điện chiếu sáng hẻm, kiệt thị xã Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020 (P1) , Đề án xã hội hóa điện chiếu sáng hẻm, kiệt thị xã Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020 (P2) , 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND thị xã Quảng Trị (15/1/2018)
Nghị quyết Miễn nhiệm ủy viên UBND Thị xã Quảng Trị khóa VI (15/1/2018)
Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 (15/1/2018)
Nghị quyết ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021 (15/1/2018)
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội thị xã Quảng Trị năm 2018 (15/1/2018)
Nghị quyết ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Thị xã Quảng Trị đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 (15/1/2018)
Tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND lần thứ 6, khóa VI (19/12/2017)
Thông báo dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 6 của HĐND Thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (9/11/2017)
Nghị quyết của HĐND Thị xã Quảng Trị Khóa VI kỳ họp thứ 5 (4/8/2017)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ