Tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND lần thứ 6, khóa VI


Ngày cập nhật: 19/12/2017 9:54:33 SA

Tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND lần thứ 6, khóa VI

1. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thị xã 

2. Báo cáo kết quả thi hành án dân sự năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

3. Thông báo kỳ họp thứ 6 của HĐND Thị xã Quảng Trị khóa VI 

4. Báo cáo công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Tòa án Nhân dân TXQT

5. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

6. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 5, HĐND Khóa VI

7. Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị năm 2017

8. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thị xã theo hướng nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

9. Tờ trình về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thị xã Quảng Trị theo hướng nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND thị xã Quảng Trị (15/1/2018)
Nghị quyết Miễn nhiệm ủy viên UBND Thị xã Quảng Trị khóa VI (15/1/2018)
Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 (15/1/2018)
Nghị quyết ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021 (15/1/2018)
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội thị xã Quảng Trị năm 2018 (15/1/2018)
Nghị quyết ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Thị xã Quảng Trị đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 (15/1/2018)
Tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND lần thứ 6, khóa VI (19/12/2017)
Thông báo dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 6 của HĐND Thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (9/11/2017)
Nghị quyết của HĐND Thị xã Quảng Trị Khóa VI kỳ họp thứ 5 (4/8/2017)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ