Chú trọng nâng cao bản lĩnh, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới


Ngày cập nhật: 08/08/2018 8:06:55 SA

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác xây dựng Đảng của thị xã Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thị xã Quảng Trị chú trọng quan tâm, triển khai thực hiện tốt, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

 

Ban Thường vụ Thị uỷ đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); chỉ đạo các tổ chức cở sở đảng trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đảm bảo kế hoạch đề ra. Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy, các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã, bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng xây dựng bản đăng ký và cam kết cá nhân về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gợi ý một số nội dung về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

 

Việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) năm 2018 được các chi bộ triển khai nghiêm túc, đem lại tác dụng thiết thực trong việc nâng cao vai trò, trách nhiệm, xây dựng, rèn luyện phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Tổ chức có nền nếp hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ với 05 kỳ hội nghị để định hướng công tác tuyên truyền, thông tin một số tình hình thời sự thế giới và trong nước. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng, đón tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; các chủ trương, chính sách của Đảng, các thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng đảng của địa phương, của tỉnh và đất nước, tạo sự ổn định, đồng thuận trong toàn Đảng bộ và trong xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, ngăn ngừa, phòng chống các âm mưu, thủ đoạn, dùng các trang mạng xã hội để kích động, lôi kéo, xúi giục người dân của các phần tử xấu. Đôn đốc hoàn chỉnh biên tập cuốn Lịch sử Lực lượng Công an thị xã để xuất bản theo kế hoạch. Duy trì thực hiện nghiêm túc tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tháng. Nội dung sinh hoạt phong phú, gắn với liên hệ thực tiễn tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Xử lý kịp thời thông tin qua Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Qua theo dõi và nắm bắt thông tin cho thấy tư tưởng và tâm trạng xã hội ổn định, tin tưởng, đồng thuận, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng toàn Đảng bộ thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

                                                                   Ngọc Lan

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBMTTQVN thị xã Quảng Trị tổng kết công tác mặt trận năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019 (12/1/2019)
UBND TXQT TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOÀN THÀNH TỐT NGHĨA VỤ NỘP THUẾ NĂM 2018 (10/1/2019)
Tăng cường công tác kiểm tra tình hình giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Quảng Trị (9/1/2019)
Thị xã Quảng Trị - hành trình hướng đến đô thị loại III (9/1/2019)
Liên chi hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 sơ kết giữa nhiệm kỳ (9/1/2019)
Hội nghị tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (6/1/2019)
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUỐC PHÒNG AN NINH, XÂY DỰNG CƠ SỞ NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 (5/1/2019)
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Cơ quan nhà nước trọng tâm phục vụ người dân và doanh nghiệp (2/1/2019)
Năm 2019: Phấn đấu mỗi phường xã xây dựng được một sản phẩm đặc trưng (2/1/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ