Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sau hơn 1 năm thực hiện chủ trương phân công cán bộ dự sinh hoạt chi bộ khu phố, thôn định kỳ


Ngày cập nhật: 08/08/2018 7:34:29 SA

Thực hiện chủ trương của Ban thường vụ Thị ủy Quảng Trị về việc phân công cán bộ về dự sinh hoạt chi bộ khu phố, thôn định kỳ hàng tháng, BTV Thị ủy đã phần công các đồng chí Thị ủy viên khóa VI, lãnh đạo các ban đảng, Văn Phòng Thị ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã; Uỷ viên UBKT Thị ủy, lãnh đạo phòng kinh tế, phòng TNMT trực thuộc UBND thị xã về dự sinh hoạt chi bộ khu phố, thôn định kỳ hàng tháng. Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, việc dự sinh hoạt chi bộ khu phố, thôn đã tạo thành nên nếp, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thị xã Quảng Trị có 5 Đảng bộ phường, xã với 27 chi bộ khu phố, thôn trực thuộc Đảng bộ. Cụ thể hóa Nghị quyết số 22 – NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, BTV Thị ủy Quảng Trị đã ban hành Thông báo số 143 – TB/TU về việc phân công cán bộ dự sinh hoạt chi bộ khu phố, thôn định kỳ hàng tháng. Theo đó, có 27/27 chi bộ khu phố, thôn đều được BTV Thị ủy phân công có cán bộ về dự. Trong đó, có 18 đ/c Thị ủy viên; 7 đ/c là lãnh đạo các ban đảng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 2 đ/c trưởng phòng chuyên môn của UBND thị xã ( không là Thị ủy viên).

Để cho việc về dự sinh hoạt chi bộ cơ sở đạt hiệu quả cao, hàng tháng, trước khi dự họp với chi bộ, các đồng chí được phân công đã kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình KT – XH, QP –AN, công tác xây dựng đảng của thị xã, của tỉnh, những chủ trương, quy định mới của cấp trên, chuẩn bị ý kiến để tham gia với chi bộ có chất lượng, giúp thêm cho chi bộ những thông tin cần thiết. Nhờ vậy, nhiều đồng chí về dự sinh hoạt chi bộ đã có những ý kiến phát biểu tham gia với chi bộ về những nội dung, những vấn đề mà bản thân nắm vững hoặc lĩnh vực chuyên môn được giao về công tác xây dựng đảng, tình hình KTXH, QPAN của địa phương. Một số đồng chí tham gia tích cực, nhất là trong việc triển khai thực hiện NQ, đề ra các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Bên cạnh đó, các đồng chí cũng tham gia vào các đoàn kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với chi bộ khu phố, thôn nơi mình tham gia sinh hoạt.

Đáng chú ý, qua các phiên về dự sinh hoạt, các đồng chí đã nắm bắt tình hình chi bộ, diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những vướng mắc, khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Đối với các chi bộ khu phố, thôn đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhờ vậy, sau hơn 1 năm thực hiện chủ trương phân công cán bộ dự sinh hoạt chi bộ khu phố, thôn định kỳ hàng tháng đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công tác và nhận được sự đồng tình ủng hộ cao cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Qua việc phân công cán bộ dự sinh hoạt chi bộ khu phố, thôn định kỳ hàng tháng, hầu hết các buổi sinh hoạt chi bộ khu phố, thôn đều đạt hiệu quả cao hơn. Các chi bộ đã sinh hoạt đúng quy định; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt cao, nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, như: duy trì họp chi ủy để thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho sinh hoạt chi bộ... Trong các phiên sinh hoạt chi bộ có cán bộ thị xã, phường, xã tham dự, đảng viên trong chi bộ rất phấn khởi, tích cực tham gia ý kiến, mạnh dạn nêu lên những hạn chế và những vướng mắc, khó khăn của cơ sở. Bên cạnh đó, các chi bộ còn bám sát những nội dung định hướng tuyên truyền để tổ chức có hiệu quả các chuyên đề, diễn đàn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và NQ Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến” , “ tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Khẳng định rằng, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện phân công cán bộ về dự sinh hoạt chi bộ khu phố, thôn định kỳ hàng tháng đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chuyển tải thông tin về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, đồng thời nắm dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời các nhiệm vụ ở cơ sở; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

                                                                             Ngọc Lan

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBMTTQVN thị xã Quảng Trị tổng kết công tác mặt trận năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019 (12/1/2019)
UBND TXQT TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOÀN THÀNH TỐT NGHĨA VỤ NỘP THUẾ NĂM 2018 (10/1/2019)
Tăng cường công tác kiểm tra tình hình giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Quảng Trị (9/1/2019)
Thị xã Quảng Trị - hành trình hướng đến đô thị loại III (9/1/2019)
Liên chi hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 sơ kết giữa nhiệm kỳ (9/1/2019)
Hội nghị tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (6/1/2019)
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUỐC PHÒNG AN NINH, XÂY DỰNG CƠ SỞ NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 (5/1/2019)
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Cơ quan nhà nước trọng tâm phục vụ người dân và doanh nghiệp (2/1/2019)
Năm 2019: Phấn đấu mỗi phường xã xây dựng được một sản phẩm đặc trưng (2/1/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ