Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Cơ quan nhà nước trọng tâm phục vụ người dân và doanh nghiệp


Ngày cập nhật: 02/01/2019 5:22:53 CH

Năm 2019, thị xã Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Cơ quan nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, góp phần cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 

Theo đó, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Cơ quan nhà nước năm 2019 hướng đến thực hiện tốt các mục tiêu: Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử - đô thị thông minh; Hoàn thiện phương thức hoạt động, cơ chế phối hợp trong việc sử dụng văn bản điện tử, ứng dụng phương thức làm việc trên môi trường mạng; Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT; Phối hợp hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Tiến hành sử dụng 100% văn bản điện tử trong quá trình xử lý và giải quyết công việc; Triển khai đồng bộ ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc phát hành và gửi, nhận văn bản theo quy định.

 

 

Trọng tâm kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 là hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo đó, trong thời gian tới, thị xã Quảng Trị sẽ tăng cường hệ thống ứng dụng một cửa điện tử thị xã Quảng Trị; Tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT và hướng dẫn cách thức sử dụng các dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin trên trang thông tin điện tử Thị xã để người dân và doanh nghiệp theo dõi, khai thác.

 

Thực hiện: Khánh Huyền

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBMTTQVN thị xã Quảng Trị tổng kết công tác mặt trận năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019 (12/1/2019)
UBND TXQT TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOÀN THÀNH TỐT NGHĨA VỤ NỘP THUẾ NĂM 2018 (10/1/2019)
Tăng cường công tác kiểm tra tình hình giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Quảng Trị (9/1/2019)
Thị xã Quảng Trị - hành trình hướng đến đô thị loại III (9/1/2019)
Liên chi hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 sơ kết giữa nhiệm kỳ (9/1/2019)
Hội nghị tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (6/1/2019)
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUỐC PHÒNG AN NINH, XÂY DỰNG CƠ SỞ NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 (5/1/2019)
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Cơ quan nhà nước trọng tâm phục vụ người dân và doanh nghiệp (2/1/2019)
Năm 2019: Phấn đấu mỗi phường xã xây dựng được một sản phẩm đặc trưng (2/1/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ