Thị xã Quảng Trị chú trọng quan tâm đến Công tác tổ chức cán bộ


Ngày cập nhật: 05/08/2019 10:58:05 SA

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Cán bộ là cái gốc của mọi việc”, nên trong những năm qua, BTV Thị ủy Quảng Trị luôn chú trọng quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ, coi đây là khâu quan trọng để tập trung triển khai thực hiện, đáp ứng được yêu cầu công tác tổ chức cán bộ thời kỳ mới, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh.

Xác định năm 2019 là năm có nhiều ý nghĩa quan trọng, là năm tăng tốc thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đaị hội Đảng các cấp để hướng tới đại hội đảng các cấp nói chung và đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị nói riêng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện thắng lợi NQ 18, 19 về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", nên năm 2019, BTV Thị ủy Quảng Trị xác định chủ đề năm là “ Năm dân vận và công tác cán bộ”.

 

Theo đó, đối với công tác cán bộ, BTV Thị ủy tập trung kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ, tinh giản biên chế gắn với việc hợp nhất, sáp nhập, giải thể cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tạo chuyển biến rõ nét trong công tác cán bộ. Tiếp tục chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, kỷ luật lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức gắn với tiếp tục thực hiện “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, tận tụy với công việc, vì sự hài lòng của người dân”. Chủ động chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự HĐND, UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Với tinh thần quyết liệt, kỷ cương, trong 6 tháng đầu năm 2019, BTV thị ủy đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo-Ban Dân vận Thị ủy, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kiện toàn tổ chức bộ máy. Giới thiệu nhân sự tham gia BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ UBMT TQVN thị xã 2019 – 2024. Công tác bổ nhiệm, giới thiệu, chuẩn y, hiệp y bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy và cấp ủy các cấp quản lý được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình. Trong 6 tháng đầu năm đã bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm 11 trường hợp; Luân chuyển 01 đồng chí phó phòng QLĐT làm Chủ tịch UBND phường 2; Kiện toàn chức danh Phó bí thư Đảng ủy phường 1, 2, 3; Hiệp y bổ nhiệm 02 trường hợp ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn; hiệp y điều động 02 trường hợp; hiệp y bổ nhiệm lại 01 trường hợp; hiệp y giới thiệu nhân sự QH chức danh Phó GĐ Sở GD-ĐT 1 trường hợp; quy hoạch chức danh Trưởng CA thị xã năm 2019, giai đoạn 2021-2026... Thực hiện quy trình nhân sự bầu bổ sung Ủy viên BTV Thị ủy 1 đồng chí, bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 2 đồng chí. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ, BTV Thị ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đã tiến hành rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận 57 trường hợp về tiêu chuẩn chính trị, trong đó 21 trường hợp phục vụ bố trí, sử dụng cán bộ và 36 trường hợp để phát triển đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch năm 2019; Cử 09 cán bộ học Trung cấp LLCT, đăng ký danh sách 11 đồng chí học cao cấp LLCT hệ không tập trung. Chính sách cán bộ và công tác thi đua khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Tổ chức gặp mặt, tặng quà các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu diện BTV Thị ủy quản lý nhân dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe cho cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn và đương chức diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Thực hiện các chế độ nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên và các chế độ chính sách liên quan theo quy định. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho 01 đồng chí theo Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02 và 19/5 cho 65 đồng chí. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được chú trọng. Hoàn thành công tác đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý, phân tích chất lượng đảng viên và phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2018 đảm bảo quy trình, thời gian. Báo cáo BTV Tỉnh ủy kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2018 theo quy định. Chuẩn y kết nạp 37 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển đảng chính thức cho 20 đồng chí; quyết định xóa tên đảng viên 01 trường hợp. Giới thiệu sinh hoạt đảng cho 79 đồng chí.

 

Đẩy mạnh thực hiện chủ đề“Năm dân vận và công tác cán bộ”, thời gian tới, BTV Thị ủy Quảng Trị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện phương châm: chủ động, sáng tạo, quyết liệt, cụ thể, thiết thực, hiệu quả, với yêu cầu: rõ việc, rõ người, rõ thời gian và rõ kết quả; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung cam kết và chương trình công tác đề ra. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giãn biên chế theo các đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đã trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh để hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” với tinh thần mạnh dạn, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét, có kết quả cụ thể. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức gắn với củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm lao động hợp đồng sai quy định. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ theo quy chế. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; chuẩn bị nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng quy chế phối hợp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận về lịch sử chính trị và sử dụng cán bộ có liên quan lịch sử chính trị để phục vụ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, kết nạp đảng viên; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác nước ngoài. Bên cạnh đó, làm tốt công tác kết nạp đảng, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục để kết nạp đảng đối với thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, quần chúng làm việc trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo việc phát triển các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, làm cơ sở cho phát triển đảng viên, hình thành tổ chức đảng; thành lập 1-2 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hàng năm, trong đó, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hiệu quả đấu tranh khắc phục suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa là những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại, góp phần xây bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.

                                                         Ngọc Lan

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hơn 23.000 lượt người tham gia Cuộc thi “ Tìm hiểu 210 năm lỵ sở Quảng Trị và 30 năm xây dựng và phát triển thị xã Quảng Trị” (19/8/2019)
UBND thị xã Quảng Trị tăng cường công tác quản lý thuế hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân, vận tải tư nhân và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn (19/8/2019)
Công an thị xã Quảng Trị ra mắt tập sách lịch sử Công an nhân dân thị xã giai đoạn 1945 – 2015 (19/8/2019)
HỘI DOANH NGHIỆP THỊ XÃ QUẢNG TRỊ GẶP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 210 NĂM LỴ SỞ QUẢNG TRỊ VÀ 30 NĂM LẬP LẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ (18/8/2019)
Khai mạc Giải Bóng đá thiếu niên nhi đồng năm 2019 (19/8/2019)
UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG (19/8/2019)
Cấm xe tải lưu thông trên tuyến đường Ngô Quyền, Thị xã Quảng Trị (14/8/2019)
Đẩy mạnh phong trào Dân vận khéo tại thị xã Quảng Trị (14/8/2019)
Phường 1, TXQT chú trọng quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm (13/8/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ