Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Phường 1

Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Phường 1

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non thuộc các trường Mầm non công lập thị xã Quảng Trị năm 2015

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non thuộc các trường Mầm non công lập thị xã Quảng Trị năm 2015

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Quảng Trị năm 2015

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Quảng Trị năm 2015

Biên bản Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức phường, xã

Danh sách dự tuyển tiếp nhận không qua thi tuyển công chức phường, xã năm 2014 (Tổ chức kiểm tra sát hạch ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2014)

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã năm 2014

Tải về toàn văn Kế hoạch tuyển dụng công chức phường, xã năm 2014

            1. Số lượng công chức phường, xã cần tuyển dụng gồm 08 chỉ tiêu. Trong đó:

          - Công chức Tư pháp - Hộ tịch: 04 chỉ tiêu (xã Hải Lệ: 02, phường 2: 01, phường 3: 01);
          - Công chức Tài chính - Kế toán: 02 chỉ tiêu (phường 1: 01, phường 2: 01);
- Công chức Văn hóa – Xã hội: 01 chỉ tiêu (phường An Đôn: 01);
          - Công chức Chỉ huy trưởng quân sự: 01 chỉ tiêu (phường 2: 01).
       

 

Thông báo Tuyển dụng công chức phường, xã năm 2014

Tải về toàn văn Thông báo tuyển dụng công chức phường, xã năm 2014

 1. Số lượng, trình độ chuyên môn: 08 công chức, gồm các chức danh sau:

          - Công chức Tư pháp - Hộ tịch: 04 công chức, có trình độ Cao đẳng Luật trở lên; (làm việc tại xã Hải Lệ: 02, phường 2: 01, phường 3: 01);
          - Công chức Tài chính - Kế toán: 02 công chức, có trình độ Đại học trở lên các ngành: Tài chính; Kế toán hoặc Tài chính- Ngân hàng (làm việc tại phường 1: 01, phường 2: 01);
- Công chức Văn hóa – Xã hội: 01 công chức, có trình độ Đại học trở lên các ngành: Thể dục - Thể thao; Văn hóa – xã hội; Văn; Sử, Báo chí (làm việc tại phường An Đôn);
         
Tin đã đưa
Trang:
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ