Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ)


Ngày cập nhật: 12/08/2014 1:52:48 CH

 Tải về mẫu đơn đăng ký dự tuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………………, ngày ….. tháng ….. năm 2014.

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Kính gửi: …………………………………………….……. (1).

Họ và tên: ……………………………………………………………… Nam, Nữ: …………

Ngày tháng năm sinh:…………………………..………………....…………………………..

Quê quán: ………………………………………………..…………..………………………..

Hộ khu thường trú:………………………………………..…………..……………….……..

Chỗ hiện nay:…………………………………….…………………...………..……………

Điện thoại liên lạc:…………………………………….…………………..…………………..

Dân tộc:………………………………………………….………………..….………………..

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:……………………….………………..……….…………

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (2)…………………………….……………..……………….…..

Sau khi nghiên cu điều kiện đăng ký dự tuyn công chức phường, xã của …………………………………….. (1), tôi thấy có đđiều kiện để tham dự kỳ thi tuyn công chức phường, xã. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển công chức phường, xã theo thông báo của Quý cơ quan. Tôi đăng ký dự tuyển chức danh công chức:……………………………….....…..

…………………………………………………………………………..…..…………………

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và ca cơ quan có thm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bn sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bn sao giấy khai sinh;

3. Bản chụp các văn bng, chng chỉ và kết quả học tập, gồm:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...…………………(3)

4. Giấy chứng nhận sức khe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

5. 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa ch liên lạc, 02 ảnh cỡ 4x6;

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyn tôi sẽ hoàn thiện đhồ dự tuyn theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyn dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thm quyn tuyn dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

  

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có thông báo tuyển dụng công chức phường, xã;

(2) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP;

(3) Ghi rõ tên của các bản chụp gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển công chc phường, xã.

                                                                                                           Mẫu 03:LL-ĐKTD-SNV/2013

SƠ  YẾU LÝ LỊCH  TỰ THUẬT          

 

 

Phần I: Sơ yếu lý lịch bản thân

 

 

Ảnh màu

(4 x 6 cm)

 

 1. Họ và tên:………………….............………..……..............Nam, nữ:.................

 

 2. Ngày, tháng, năm sinh:…………………............................…………….….....

 

 3. Nơi sinh:……………………………...................................………………....……..

    (Xã, huyện, thị, thành phố, tỉnh)

 4. Quê quán:……………………………………...................................……….….......

    (Xã, huyện, thị, thành phố, tỉnh).

 5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………….....................……….………...

    (Số nhà, đường phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)  

..................................................................................................................................................

6. Dân tộc:...………………………………......................……Tôn giáo:………......................………………....

7. Nghề nghiệp:………………………….............................................……………………………………………

8. Ngày vào Đoàn TNCSHCM:………………..................................……………………………………....

9. Ngày vào Đảng CSVN:………………………........Ngày chính thức:………....…………………...

10. Đối tượng thuộc diện ưu tiên (nếu có):.................................................................................... .........

(Ghi rõ là Thương binh, Bộ đội xuất ngũ, TN trí thức trẻ tình nguyện, con Thương binh, con Liệt sỹ, con người  nhiễm chất độc hóa học...)

11. Tình trạng sức khoẻ bản thân hiện nay:…...........................…………………………………….....

12. Tóm tắt quá trình hoạt động của bản thân (Từ 06 tuổi đến nay làm gì, ở đâu?)

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

Phần II: Quan hệ gia đình

(Nếu có bị bắt, tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền thì ghi rõ)

13. Họ và tên cha:……………………………….....................................……….Năm sinh:………………..

- Quê quán:…………………………………..………………………………….……………………………………

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………..................................……………………………………….....

 (Số nhà, đường phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

- Nghề nghiệp:…………………………………….............................................…………………………………..

- Trước 30/4/1975 (Làm gì, ở đâu?):……................................…………………………………………....

……………………………………………………………......................................................…………………………...

……………………………………………………………......................................................…………………………...

……………………………………………………………......................................................…………………………...

- Hiện nay (Làm gì, ở đâu?):………………....................................………………………………………....

……………………………………………………………......................................................…………………………...

……………………………………………………………......................................................…………………………...

14. Họ và tên mẹ:……………………………….....................................……….Năm sinh:..………………..

- Quê quán:…………………………………..………………………………………………………………………

- Nghề nghiệp:…………………………………….............................................…………………………………..

- Trước 30/4/1975 (Làm gì, ở đâu?):………...............................………………………………………....

……………………………………………………………......................................................…………………………...

……………………………………………………………......................................................…………………………...

……………………………………………………………......................................................…………………………...

- Hiện nay (Làm gì, ở đâu?):………………………....................................……………………………….....

……………………………………………………………......................................................…………………………...

……………………………………………………………......................................................…………………………...

15. Họ và tên anh, chị, em ruột (năm sinh, làm gì, ở đâu?):

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

 

16. Tình trạng gia đình (Độc thân, có gia đình): ………………………………………………..…...

- Họ và tên vợ hoặc chồng:………………………………………………………Năm sinh:.....................

- Quê quán:…………………………………..………………………………………………………………………

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………...

 (Số nhà, đường phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

- Nghề nghiệp:…....………..……………………………………………………………………………………….

17. Họ và tên các con (ghi rõ năm sinh, làm gì, ở đâu?)

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

18. Họ và tên cha (vợ hoặc chồng):…………………………………………..Năm sinh:.....................

- Quê quán:…………………………………..………………………………………………………………………

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………...

 (Số nhà, đường phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

- Nghề nghiệp:…………………………………..………………………………………………………………….

- Trước 30/4/1975 (Làm gì, ở đâu?):…..………………………………………………………………….

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

- Hiện nay (Làm gì, ở đâu?):……………..…………………………………………………………………..

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

19. Họ và tên mẹ (vợ hoặc chồng):……………..………………………...…Năm sinh:…………….

- Quê quán:…………………………………..………………………………………………………………………

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………...

 (Số nhà, đường phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

- Nghề nghiệp:…………………………………..………………………………………………………………….

- Trước 30/4/1975 (Làm gì, ở đâu?):…..………………………………………………………………….

……………………………………………………………......................................................…………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

- Hiện nay (Làm gì, ở đâu?):……………..…………………………………………………………………..

……………………………………………………………......................................................…………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

20. Họ và tên anh, chị, em ruột (vợ hoặc chồng); ghi rõ năm sinh, làm gì, ở đâu?:

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

 

Phần III: Quá trình đào tạo

21. Trình độ chuyên môn hiện nay:………………………………………………………………....

-  Đã tốt nghiệp: (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ) …….……………………

- Chuyên ngành đào tạo 1:……………………………………………………………………..………………

- Hệ đào tạo:…………………………………………Thời gian đào tạo:……………….…………………

- Năm tốt nghiệp:……………………………...... Tốt nghiệp loại:……………….……………………….

- Cơ sở đào tạo:……..………………………………………..…………………………………………………….

- Chuyên ngành đào tạo 2 (nếu có):…………………………………………………………………….

- Hệ đào tạo:…………………………………………Thời gian đào tạo:……………….…………………

- Năm tốt nghiệp:……………………………...... Tốt nghiệp loại:……………….……………………….

- Cơ sở đào tạo:……..………………………………………..…………………………………………………….

- Các lĩnh vực khác đã được đào tạo (Ngoại ngữ, Tin học, Nghiệp vụ đấu thầu ...):

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

22. Thành tích trong thời kỳ đi học và công tác (Huy chương, Bằng khen, Giấy khen; nếu có):

- Khen thưởng (hình thức, cấp khen thưởng):…………..…………………………………..........

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

- Kỷ luật…………………………………..…………………………………………………………………………..

- Tham gia các hoạt động…………………………………..…………………………………………………..

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………..………………………………………………………………………………………...

                                                          

     …………………………., ngày……… tháng….... năm ……........

                                                                                 Người khai

                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                                                                                                 

  NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

 (HOẶC CƠ QUAN ĐANG CÔNG TÁC)

 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Phường 1 (11/1/2016)
Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non thuộc các trường Mầm non công lập thị xã Quảng Trị năm 2015 (7/1/2016)
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Quảng Trị năm 2015 (7/1/2016)
Biên bản Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức phường, xã (25/9/2014)
Danh sách dự tuyển tiếp nhận không qua thi tuyển công chức phường, xã năm 2014 (Tổ chức kiểm tra sát hạch ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2014) (1/8/2014)
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ) (12/8/2014)
Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã năm 2014 (21/6/2014)
Thông báo Tuyển dụng công chức phường, xã năm 2014 (21/6/2014)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ