IDSố hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu nội dung 
15297/TB-HÐND22/07/2019HĐND TXQT Thông báo kết quả ký họp thứ 9, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI
15398-TB-HÐND22/07/2019HĐND TXQT Thông báo Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 9
15448/NQ-HÐND19/07/2019HĐND TXQT Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019
15549/NQ-HÐND19/07/2019HĐND TXQT Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
156 19/07/2019HĐND TXQT Nghị Quết về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đổng nhân dân thị xã.
14849/NQ-HÐND19/07/2019HĐND TXQT Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
14950/NQ-HÐND19/07/2019HĐND TXQT Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thị xã
15048/NQ-HÐND19/07/2019HĐND TXQT Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019
15194/KH-LN15/07/2019HĐND TXQT Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa VI
14585/BC-HÐND04/07/2019HĐND TXQT Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND thị xã từ kỳ họp 7 đến sau kỳ họp thứ 8
14684/BC-HÐND04/07/2019HĐND TXQT Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội trình kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI
147788/TTr-UBND04/07/2019UBND TXQT Tờ trình về việc đề nghị thông qua các báo cáo, Tờ trình trình kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI
141....NQ/HÐND02/07/2019HĐND TXQT Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thị xã
14281/HÐND-BPC02/07/2019Ban Pháp chế Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa VI
14382/BC-HÐND02/07/2019HĐND TXQT Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
14483/BC-HÐND02/07/2019HĐND TXQT Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 9
13877/HÐND-VP01/07/2019HĐND TXQT V/v tóm tắt báo cáo tại kỳ họp 9, HĐND thị xã
13979/BC-HÐND01/07/2019HĐND TXQT Báo cáo kết quả giám sát của HĐND thị xã năm 2018 và Chương trình giám sát năm 2020
14078/TTr-HÐND01/07/2019HĐND TXQT Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND TXQT năm 2020
137211/CV-QLÐT28/06/2019  V/v giải quyết kiến nghị của cử tri (Công văn trả lời của Phòng Quản lý đô thị)
128......./NQ-HÐND26/06/2019HĐND TXQT DT Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN năm 2019
13075/GM-HÐND25/06/2019HĐND TXQT Giấy mời dự kỳ họp thứ Chín, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
12974/QÐ-HÐND24/06/2019HĐND TXQT Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Chín HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
127......./NQ-HÐND24/06/2019HĐND TXQT Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
13352/BC-CCTHADS24/06/2019Chi cục Thi hành án TXQT Báo cáo kết quả công tác THA dân sự 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
13476/TB-MTTQ-BTT24/06/2019Mặt Trận TQVN TXQT Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp chín, HĐND thị xã Quảng Trị, khóa VI
13572/HÐND-VP24/06/2019HĐND TXQT V/v chuẩn bị một số nội dung phục vụ kỳ họp thứ 9
125130/BC-UBND21/06/2019UBND TXQT Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
126129/BC-UBND21/06/2019UBND TXQT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
132198/BC-VKS21/06/2019Viện kiểm Sát TXQT Báo cáo công tác của VKSND thị xã 6 tháng đầu năm 2019
123125/BC-UBND19/06/2019UBND TXQT Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
13101/BC-TA18/06/2019Toàn Án Nhân dân TXQT Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
11665/KH-LN17/06/2019HĐND TXQT Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa VI
11764/TB-HÐND17/06/2019HĐND TXQT Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 9
118BC-UBND14/06/2019UBND TXQT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Phục vụ đại biểu TXCT trước kỳ họp 9)
119110/UBND-VP10/06/2019UBND TXQT Báo cáo về việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri kỳ họp 8 HĐND thị xã khóa VI
124101/BC-UBND04/06/2019UBND TXQT Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, KNPA 6 tháng đầu năm 2019
11556/TB-HÐND30/05/2019HĐND TXQT Thông báo về việc tổ chức kỳ họp lần thứ 9, HĐND thị xã khóa VI (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019)
13677/BC-UBND10/05/2019UBND TXQT Báo cáo quyết toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2018

PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ
a href="https://beezo.vn">beezo.vnbeezochợ sỉ onlinebeezo quảng châu