20 Tháng Năm 2018
Nội dung chi tiết
Kênh điều hành Đóng
 
Thông báo - Báo cáo Đóng
 
Tra cứu thông tin Đóng


 
Thông tin khác Đóng 
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới

Ngày cập nhật: 27/11/2014 10:49:32 SA

 

 

 

(QT) - Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng toàn dân và mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thị xã Quảng Trị, cấp ủy và Ban chỉ huy các xã, phường, cơ quan tổ chức, đơn vị dự bị động viên (DBĐV), dân quân tự vệ (DQTV) đã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng ý chí, củng cố quyết tâm, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho bộ đội thường trực, lực lượng DQTV, DBĐV thị xã. Đồng thời giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận rõ kẻ thù và âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Kết hợp giáo dục thường xuyên với giáo dục cơ bản và giáo dục truyền thống; các đơn vị đã chấp hành nghiêm quy chế giáo dục chính trị, hàng năm hoàn thành tốt nội dung, chương trình cho các đối tượng, 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 78,5% trở lên đạt khá, giỏi. 

Thường xuyên luyện tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu


Công tác bồi dưỡng giáo dục quốc phòng an ninh vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, vừa là nhiệm vụ thường xuyên liên tục có ý nghĩa hết sức quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Đảng ủy quân sự thị xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch điều động cán bộ đi học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QP, AN) xuyên suốt cả nhiệm kỳ và phối hợp triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quân sự, quốc phòng. Trong 5 năm qua có 11 lượt cán bộ chủ chốt trưởng, phó các ban ngành thị xã, 58 lượt cán bộ chủ chốt cấp phường, xã, 336 lượt cán bộ đối tượng 4; 663 lượt đối tượng 5, 17.463 lượt học sinh THPT, tổ chức 1 lớp cho đối tượng là chức việc trong các tôn giáo, tổng số 51 vị tham gia bồi dưỡng học tập kiến thức QP-AN. Qua đó từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các đối tượng và tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh ở địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ của thị xã ngày càng vững chắc. 

Đồng thời Ban CHQS thị xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp triển khai đồng bộ, toàn diện công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng bổ sung các phương án, tổ chức huấn luyện luyện tập. Hàng năm có 1 xã, phường diễn tập chiến đấu trị an. Năm 2013 thị xã diễn tập khu vực phòng thủ trong đội hình của tỉnh kết quả được Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu đánh giá đạt loại giỏi, có mặt xuất sắc. Mặt khác, LLVT thị xã đã phối hợp và ký kết chặt chẽ với các đơn vị quân đội, công an, các cơ quan ban ngành chức năng trên địa bàn phòng, chống khắc phục có hiệu quả thiên tai, bão lụt ở địa phương. Công tác chính sách hậu phương quân đội thực hiện đạt kết quả tốt. Hàng năm đón hàng chục đoàn cựu chiến binh về thăm chiến trường xưa, hàng trăm thân nhân đến tìm mộ liệt sĩ. Từ năm 2010 đến nay đã phối hợp quy tập 143 hài cốt liệt sĩ, xây dựng 5 nhà tình nghĩa trị giá gần 300 triệu đồng. Khả năng trình độ SSCĐ của LLVT địa phương được củng cố tăng cường. Công tác tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự thị xã cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Đảng ủy, Ban CHQS các cấp luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Từ năm 2012 đến nay cơ quan quân sự được Bộ CHQS tỉnh chọn xây dựng điểm về xây dựng chính quy. Hàng năm quân số tham gia huấn luyện đạt từ 98% trở lên. Các nội dung môn học đạt khá, giỏi 100% và đạt thành tích trong hội thao, hội thi của Bộ CHQS tỉnh. Đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng quản lý bộ đội thường trực DQTV, DBĐV, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng nền nếp làm việc gắn công tác huấn luyện với chăm lo củng cố đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và làm tốt công tác dân vận, thực hiện các chính sách xã hội ở địa phương. Uy tín của LLVT ngày càng được nâng cao, lòng tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với LLVT được tăng cường và củng cố vững chắc hơn. 

Trong những năm qua LLVT thị xã đã nhận được sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đảng. Đó là nhân tố cơ bản quyết định sự trưởng thành lớn mạnh của LLVT địa phương. Đảng ủy Quân sự thị xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thông qua các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong LLVT, chú trọng công tác xây dựng đảng, đảng bộ, chi bộ vững mạnh về mọi mặt. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết 168 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao năng lực của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, triển khai thực hiện nghiêm Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/ TW của Bộ Chính trị. Kịp thời củng cố, kiện toàn các cấp uỷ, tổ chức đảng theo đúng quy định, bảo đảm số lượng và chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Chú trọng nâng cao chất lượng năng lực ra nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ, chi bộ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; đề cao tính chiến đấu tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cấp uỷ đảng và chỉ huy các cấp. Tổ chức tổng kết thực hiện quy định số 76 về “đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ nơi cư trú”; Tiến hành tự phê bình và phê bình góp phần làm chuyển biến về nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Hàng năm các chi bộ được đảng ủy kiểm tra hoặc giám sát 1 cuộc; các chi bộ kiểm tra đảng viên 30% . Đã chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung ương về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Hàng năm tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy giám sát 6 đến 8 tổ chức cơ sở đảng về lãnh đạo nhiệm vụ QP, AN bảo đảm quy trình, nguyên tắc, nội dung, thời gian quy định. Bổ sung hoàn chỉnh quy chế làm việc, thường xuyên củng cố kiện toàn, nâng cao uy tín đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ. Đảng bộ Quân sự thị xã nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ 85,%, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 37,6%; riêng trong lực lượng dân quân đạt tỷ lệ 29,6%; đảng viên trong lực lượng DBĐV đạt 14%. 

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, yêu cầu xây dựng LLVT địa phương có sức mạnh tổng hợp, có sức chiến đấu cao. Để LLVT thị xã Quảng Trị luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, vấn đề có ý nghĩa quyết định là tăng cường sự lãnh đạo toàn diện sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Quân sự thị xã xác định cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động lớn của quân đội và địa phương. Trước mắt khắc phục kịp thời, dứt điểm các thiếu sót khuyết điểm đã được làm rõ, đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, pháp luật, văn hóa, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT, gắn phong trào thi đua yêu nước, các đề án và nghị quyết chuyên đề của địa phương, đơn vị, đổi mới phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, chi bộ. Phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết thống nhất, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, giải quyết tốt các quan hệ, tăng cường công tác kiểm tra rút kinh nghiệm, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân sự thị xã trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

                                                       Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC ÁNH (theo Quảng Trị online)

Lần xem: 12952  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới (27/11/2014)
  Hàng loạt tên trộm chuyên nghiệp sa lưới (19/10/2014)
  Thị xã Quảng Trị: Số người chết và bị thương do tai nạn giao thông tăng hơn 400% (10/10/2014)
  Cần xử lý dứt điểm hành vi đổ đất trái phép (7/10/2014)
  Một số kinh nghiệm trong công tác bảo vệ các lễ hội (1/10/2014)
  Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo qua mạng internet (3/9/2014)
  Thị xã Quảng Trị tổ chức lễ hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2014 (20/6/2014)
  Đắng lòng một phiên xử kín (27/5/2014)
  Chuyên án 205Z theo dấu những tên trộm xe (23/4/2014)
Tin nổi bật Đóng
Mời bạn về Quảng Trị dự Lễ hội dòng sông Thạch Hãn

Nhân kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2018),thị xã Quảng Trị sẽ đón nhiều du khách trong và ngoài nước bằng một lễ hội đầu tiên có tên “Tuyến phố lễ hội” ngay bờ ...

 
Liên hệ - Góp ý Đóng
Nhập vào địa chỉ email của bạn
Nhập vào tên của bạn
Nhập tiêu đề cho thông điệp của bạn
Nhập thông điệp của bạn
Gửi

 
 
Thống kê người dùng Đóng
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: trung nghia
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 658

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 67
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 67

 
Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ
Cơ quan chủ quản: UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ
ĐC: 295 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị - Điện thoại: (0233).3661.337
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Quảng Trị - © TDH