20 Tháng Năm 2018
Nội dung chi tiết
Kênh điều hành Đóng
 
Thông báo - Báo cáo Đóng
 
Tra cứu thông tin Đóng


 
Thông tin khác Đóng 
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Ngày cập nhật: 06/01/2014 1:52:44 CH

 

 

 

(QT) - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW về việc học tập chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Mục đích, yêu cầu đề ra là thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nền nếp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. 

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình tốt, phát hiện các điển hình, tổ chức các hoạt động biểu dương kịp thời. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Để triển khai việc học tập chuyên đề năm 2014 đạt kết quả cao, các cấp ủy đảng cần phát huy những kết quả đạt được trong việc quán triệt chuyên đề năm 2013, góp phần đưa việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW dần đi vào nền nếp, thiết thực, thường xuyên. Trong năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề kết hợp với thảo luận, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai ở các huyện, thị xã, thành phố, đảng bộ trực thuộc để quán triệt và nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, nội dung của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. 

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai tới tổ chức cơ sở đảng phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị cũng như từng đối tượng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều địa phương, đơn vị linh hoạt kết hợp phổ biến nội dung chủ đề của năm vào hoạt động của ngành, địa phương, lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu như Đảng ủy Biên phòng tỉnh triển khai chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 gắn với chuyên đề “Người đội trưởng, người chính trị viên phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên”; Đảng ủy Công an tỉnh gắn với phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và thực hiện khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh gắn với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” và “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh gắn với việc thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, việc rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”... 

Mặt khác, thông qua sinh hoạt đảng, nhiều cấp ủy đảng đã đưa nội dung học tập chủ đề năm 2013 vào thảo luận, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, xác định nội dung sinh hoạt trong từng tháng, bàn biện pháp thực hiện, phương hướng phấn đấu theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI). Trong sinh hoạt, nhiều chi bộ kết hợp đánh giá tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với việc triển khai nhiệm vụ chính trị, liên hệ sâu sát với tình hình cơ quan, đơn vị mình; đồng thời lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để tập trung chỉ đạo, giải quyết...Đó chính là những kinh nghiệm quý để triển khai việc học tập chủ đề năm 2014. 

Việc học tập chủ đề năm 2014 được xác định là quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Khi thực hiện, các cấp ủy đảng, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị cần liên hệ cụ thể trong công tác và sinh hoạt như sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh” tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tị nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè kéo cánh; nói một đằng làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Cần thảo luận trong từng chi bộ để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và quan trọng đối với mỗi tổ chức đảng, địa phương, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với những công việc sau: 

Cấp uỷ các cấp chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh học tập chủ đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, đưa vào sinh hoạt chi bộ, tuỳ theo điều kiện cụ thể để tổ chức giới thiệu chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI), lựa chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời hạn giải quyết dứt điểm, cuối năm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Tiếp tục rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Các ngành xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện theo ngành dọc. 

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình tốt, phát hiện các điển hình, tổ chức các hoạt động biểu dương kịp thời. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

                                                             PHƯƠNG MINH (theo Quảng Trị online)

Lần xem: 1630  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển (2/2/2015)
  Học và làm theo Bác “Nói đi đôi với làm” (2/2/2015)
  Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới (2/2/2015)
  Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới (2/2/2015)
  Đảng ủy Cơ quan chính quyền thị xã tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 (30/1/2015)
  Trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Thị ủy Quảng Trị (7/1/2015)
  Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú (22/12/2014)
  Thường xuyên phân công công tác cho Đảng viên trong sinh hoạt chi bộ (15/12/2014)
  Một số giải pháp thực hiện công tác giám sát trong Đảng thời gian tới (24/11/2014)
Tin nổi bật Đóng
Mời bạn về Quảng Trị dự Lễ hội dòng sông Thạch Hãn

Nhân kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2018),thị xã Quảng Trị sẽ đón nhiều du khách trong và ngoài nước bằng một lễ hội đầu tiên có tên “Tuyến phố lễ hội” ngay bờ ...

 
Liên hệ - Góp ý Đóng
Nhập vào địa chỉ email của bạn
Nhập vào tên của bạn
Nhập tiêu đề cho thông điệp của bạn
Nhập thông điệp của bạn
Gửi

 
 
Thống kê người dùng Đóng
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: trung nghia
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 658

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 26
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 26

 
Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ
Cơ quan chủ quản: UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ
ĐC: 295 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị - Điện thoại: (0233).3661.337
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Quảng Trị - © TDH